Regionalne programy operacyjne

Dotacje obsługiwane przez naszych ekspertów - zapytaj na co i ile możesz uzyskać dofinansowania na realizację inwestycji !


Nasze specjalizacje:

1. Dotacje na pokrycie kosztów działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
2. Dotacje na wdrożenie wyników prac rozwojowych prowadzonych w przedsiębiorstwie;
3. Dotacje na sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw;
4. Dotacje dla firm produkujących odnawialne źródła energii;
5. Dotacje na inwestycje w odnawialne źródła energii.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy, konsorcja
__________________________________

FORMA POMOCY:
dotacja
___________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 50% do 85%

Nasze specjalizacje:

1. Dofinansowanie wydatków na termomodernizację budynków;
2. Dofinansowanie budownictwa energooszczędnego;
3. Dotacje na inwestycje selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. Dotacje na zakup instalacji do odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów;
3. Dotacje na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy MŚP, mikro przedsiębiorcy, JST, NGO

___________________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

_________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 30% do 80% w zależności od regionu i regulaminu konkursu

Nasze specjalizacje:

1. Dotacje na wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami;
2. Dotacje dla podmiotów udostępniających obiekty dziedzictwa kulturowego;
3. Wsparcie działań na ochronę różnorodności biologicznej;
4. Dotacje na przygotowanie lokalnych tras turystycznych i tras rowerowych;
5. Wsparcie dla podmiotów turystycznych wykorzystujących lokalne zasoby;
6. Dotacje dla miejscowości uzdrowiskowych.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy MŚP oraz mikro firmy,
JST, NGO.

_____________________________
FORMA POMOCY:
dotacja

_____________________________
WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 30% do 85% w zależności od regionu inwestycji i regulaminu konkursu (wyższe dofinansowanie głównie dla JST)

regionalne programy operacyjne