FAQ via logica

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Rozdział I: Procedura ubiegania się o dotację

Czy warto szukać pomocy u zewnętrznej firmy doradczej?

Odpowiedź na to pytanie zależy wprost od potencjału Wnioskodawcy w zakresie umiejętności przygotowania dokumentacji i w ogóle – wiedzy o zasadach i funkcjonowaniu programów pomocowych w Polsce. Sama wiedza wycinkowa, np. w zakresie pisania tzw. biznes planów nie zda się na nic jeżeli nie będziemy potrafili się poruszać w procedurach danej jednostki ogłaszającej konkurs. Również wiedza z zakresu, np. technologii i innowacji, której dotyczyć będzie projekt nie ma większego sensu z wcześniej przytoczonego powodu. W Polsce nie mamy jeszcze (i chyba już nie będziemy mieli) na tyle przejrzystego systemu pozyskiwania funduszy pomocowych aby Wnioskodawcy bezpiecznie mogli sami przejść cały proces aplikacji.

Kiedy należy rozpocząć starania o dotację?

Starania o dotację powinniśmy rozpoczynać grubo wcześniej przez ogłoszeniem odpowiedniego konkursu. Proces przygotowania projektu trwa z reguły od 3 do 6 miesięcy i rzadko kiedy udaje się skrócić ten czas nie tracąc szans na uzyskanie unijnej dotacji. Samo napisanie wniosku aplikacyjnego nie trwa długo ale zebranie danych wyjściowych, dokumentów dowodowych jako niezbędnych załączników i całej gamy informacji składających się na projekt wymaga wielomiesięcznej pracy. W wielu przypadkach warto dokonać specjalnego audytu finansowego w istniejącym podmiocie, w wyniku czego uzyskamy prawidłowy stan wyjściowy obrazujący kondycję finansową Wnioskodawcy. Przygotowanie załączników takich jak np. kosztorysy wymaga wiedzy i doświadczenia zupełnie odmiennego niż wiedza merytoryczna fachowców budowlanych, którzy tworzą takie kosztorysy. Pamiętajmy, że pozytywna decyzja o udzieleniu pomocy finansowej jest wypadkową wielu czynników, a niedostateczne i niewiarygodne określenie jednego z nich spowoduje odmowę udzielenia dotacji.

Jak wybrać dobrego doradcę do pozyskania dotacji?

Na rynku jest wiele firm doradczych oraz tzw. „wolnych strzelców” oferujących usługi doradcze w zakresie składania wniosków o dotację. Pamiętajmy więc o kilku ważnych sprawach:

 1. Proces pozyskania dotacji powinien zostać określony jasno sprecyzowaną umową cywilno-prawną.
 2. Osoba czy firma, która oferuje usługę powinna wyraźnie określić przedmiot umowy. Zapisy typu „opracowanie biznes planu i wniosku o dotację” to zdecydowanie za mało, ponieważ przedmiotem umowy ma być „pozyskanie dotacji”, a nie wykonywanie czynności pozorowanych.
 3. Nie warto sugerować się reklamą ze strony internetowej ponieważ na jej podstawie trudno jest zweryfikować wiarygodność doradcy.
 4. Warto zapytać o przeszłość zawodową doradcy. Jeżeli doradca nie miał praktyki zdobytej w jednej z instytucji (agencji) państwowej obsługującej fundusze unijne to istnieje duże niebezpieczeństwo poniesienia porażki.
 5. Jeżeli doradca wymaga honorarium niezależnie od efektu pracy – można śmiało założyć, że wniosek odpadnie i dotacji nie będzie.
 6. Jeżeli doradca określa honorarium „za sukces” ale wcześniej żąda zapłaty za dotychczas poniesioną pracę to oznacza, że tak naprawdę on sam nie liczy na ten sukces.
 7. Jeżeli doradca nie proponuje prowadzenia sprawy kompleksowo: od czynności przygotowawczych po ostateczne rozliczenie projektu to oznacza, że Beneficjent naraża się na kłopoty i niebezpieczeństwo utraty części przyznanej dotacji lub nawet całości refundacji.
 8. Jeżeli doradca twierdzi, że wykona umowę w czasie od momentu ogłoszenia konkursu do momentu zamknięcia konkursu to znaczy, że projekt nie będzie przygotowany prawidłowo i będzie zawierał mnóstwo błędów i uchybień, które skutkują odrzuceniem wniosku.
 9. Jeżeli doradca nie posiada dodatkowej wiedzy z zakresu komplementarnego do całości zagadnień projektu to istnieje duże ryzyko, że projekt zostanie określony jako niewiarygodny i niewykonalny.
 10. Jeżeli doradca zapewnia, że jego projekty „zawsze przechodzą” to oznacza, że mocno koloryzuje bowiem w obecnej praktyce żaden projekt nie ma gwarancji sukcesu niezależnie od tego czy jest to projekt wybitnie wspaniały, czy jest to projekt perfekcyjnie opracowany bowiem najważniejszy w całej tej sprawie jest czynnik tzw. ludzki ze wszystkimi swymi ułomnościami…

 

Co na początek trzeba w ogóle wiedzieć o dotacjach?

Pomoc finansowa w formie dotacji w odróżnieniu od dopłat do kredytów czy innych produktów finansowych (jak sama nazwa wskazuje) jest pomocą bezzwrotną.  Dotacja polega na refundacji wcześniej poniesionych kosztów. Wnioskodawca nim stanie się rzeczywistym beneficjentem pomocy zawiera umowę o pomoc finansową z odpowiednią instytucją obsługującą dany konkurs w ramach danego programu operacyjnego. Zawarcie umowy nakłada na przyszłego beneficjenta szereg obowiązków i zobowiązań. Dopiero po spełnieniu warunków umowy w zakresie realizacji zadań objętych wsparciem finansowym składany jest wniosek o płatność, a po jego uznaniu – wypłacana jest dotacja.

Poziom dofinansowania dotacją zależy od tzw. regionalnej mapy pomocy i waha się od 30% do 85% w zależności od regionu i uszczegółowienia danego programu operacyjnego. W przypadku inwestycji strukturalnych, których beneficjentami są JST lub instytucje państwowe poziom dofinansowania może sięgać nawet 100%.

Refundacja dotyczy zawsze kosztów tzw. kwalifikowanych (przez ARiMR zwanymi – nie wiedzieć czemu – „kwalifikowalnymi”).  Koszty niekwalifikowane ponosi wyłącznie inwestor – beneficjent.

 

 

Czy dotacje unijne będą dostępne zawsze?

Nie. Okres lat 2014-2020 jest ostatnią tzw. perspektywą finansową przeznaczoną dla Polski w ramach specjalnych programów operacyjnych.

 

 

 

Kiedy Biuro Funduszy Europejskich zacznie przyjmować zgłoszenia na pozysknaie dotacji ?

BFE – należące do Via Logica Sp. z o.o. już od początku stycznia 2015 r. przyjmuje zgłoszenia i już teraz zawierane są umowy na kompleksową obsługę podmiotów w zakresie dotacji na poszczególne projekty.

 

 

 

Aktualne nabory. Kiedy ruszą kolejne konkursy ?

W grudniu 2014 r został już ogłoszony pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy finansowej, tzn. 2014-2020. Konkurs dotyczy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjentami tego programu są urzędy i instytucje państwowe (np. sądy, ministerstwa itd.)

Aktualnie trwają nabory na działanie 1.1.1 oraz 1.1.2

Kolejne konkursy będą uruchamiane po dopracowaniu wszystkich procedur wewnętrznych instytucji zarządzających i płatniczych co ma mieć miejsce od II połowy 2015 r.

 

 

 

 

Czy BFE obsługuje duże podmioty ?

Tak. Wprawdzie z założenia większość programów wyklucza podmioty tzw. duże, a dotyczy grupy MŚP to niektóre działania dotyczą dofinansowania przedsiębiorstw dużych z poza MŚP, a są to działania z zakresu implementacji wysokiej innowacji, badań i rozwoju, transferu technologii, nauki, cyfryzacji, transportu, infrastruktury itp.

 

 

 

 

 

Na czym polega inteligentny rozwój ?

Rozwój Inteligentny jest określony w oddzielnym programie operacyjnym POIR. Głównie dotyczy inwestycji w innowacyjne technologie, finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, transferu technologii z nauki do biznesu itd. W zasadzie każde działanie skierowane ku przedsiębiorstwom w zakresie finansowania ich rozwoju inwestycyjnego polega na elementach innowacyjności. Tylko inwestycje w technologie i techniki oraz produkty innowacyjne są przeznaczone do uzyskania wsparcia.

Nie tylko POIR dotyczy innowacyjności. Również RPO zawiera szereg działań skierowanych na innowacyjność, a także działania PO Polska Wschodnia oraz PO Infrastruktura i Środowisko jeżeli nie bezpośrednio to pośrednio poprzez wysoką punktację dla projektów innowacyjnych.

 

 

 

 

 

 

Jakie są możliwe kwoty pomocy ?

Wysokość pomocy określana jest jako minimalna i maksymalna w zależności od konkurs dla danego działania w obrębie danego priorytetu o programu operacyjnego. RPO dotyczy raczej niższych wartości dotacji niż np. POIŚ. Działania, których beneficjentami są małe i mikro firmy zamykają się w większości kwotą od 500 tys. zł do kilku milionów złotych dotacji. W przypadku gdy beneficjentami są firmy średnie wysokość pomocy sięga kilkunastu milionów złotych. Kiedy beneficjentem jest grupa producentów. konsorcjum lub inny związek branżowy to wartość pomocy sięga kilkudziesięciu milionów złotych.  W programach POIŚ, POIR wysokość pomocy dla MŚP może sięgać ponad 50 mln. zł. Dla beneficjentów w rodzaju JST i instytucji państwowych pomoc może wynosić kilkaset milionów złotych i dotyczy ona z reguły inwestycji w infrastrukturę.

 

 

 

 

 

 

 

Czy BFE prowadzi sprawę do końca, czyli do ostatecznego rozliczenia i przelewu dotacji ?

Tak. Biuro Funduszy Europejskich Via Logica może prowadzić proces rozliczenia inwestycji (projektu), czyli obsługę wniosków o płatność do momentu przelewu całej dotacji na konto beneficjenta.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II: Małe firmy i mikro firmy

Co to jast mała firma, a co oznacza firma mikro?

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) przedsiębiorstwo małe to takie, które:

 • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;

 Natomiast mikro przedsiębiorstwo to takie, które:

 • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

 

 

 

 

 

 

 

Na jaką pomoc może liczyć mała firma?

Mała firma może liczyć na pomoc w formie dotacji w wysokości od 30% do 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Najmniejsze dotacje dotyczą zakładanych firm na obszarach wiejskich, gdzie poziom dofinansowania wynosi do 500 tys. zł. Mała firma tworzona przez grupę producentów może już liczyć na dotację w wysokości do 15 mln. zł w okresie do 2020 r.

Mali i mikro przedsiębiorcy inwestujący w e-biznes będą mogli otrzymać pomoc do 700 – 800 tys. zł, zaś inwestujący w innowacje otrzymają dotację nawet do 10 mln. zł.

Na jaką pomoc może liczyć rolnik?

BFE z reguły nie zajmuje się obsługą rolnictwa i działań z tego zakresu. Jednak każdy rolnik może w ramach PROW rozpocząć działalność pozarolniczą i na ten cel może uzyskać pomoc do 500 tys. zł dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Wnioski o taka pomoc można składać w oparciu o Biuro Funduszy Europejskich. Ponadto BFE pozyskuje dotacje dla rolników tworzących grupy producentów. Mogą oni uzyskać pomoc do 15 mln. zł na inwestycje z zakresu marketingu i przetwórstwa rolno-spożywczego w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.

Mali i mikro przedsiębiorcy inwestujący w e-biznes będą mogli otrzymać pomoc do 700 – 800 tys. zł, zaś inwestujący w innowacje otrzymają dotację nawet do 10 mln. zł.

Czy BFE obsługuje osoby fizyczne ?

Tak. Wprawdzie BFE nie zajmuje się działaniami skierowanymi np. do bezrobotnych rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą, to osoby fizyczne działający jako małe i mikro firmy mogą korzystać z dotacji, które obsługuje Biuro Funduszy Europejskich. Dotacje dla MŚP i mikro firm są dostępne głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jakie działności gospodarcze małych firm podlegają wsparciu ?

Małe i mikro firmy mogą ubiegać się o wsparcie na większość rodzajów działalności wyodrębnionych przez Polską Klasyfikację Działalności. Głównie wsparcie dla małych firm dotyczy: energii odnawialnej, e-biznesu i szerokiej gamy działalności gospodarczej w zakresie inwestycji w innowacje, prac badawczo i rozwojowych, patentowych, rozwoju eksportu itd. Oddzielną grupę małych firm, które mogą otrzymać wsparcie są firmy tworzone i rozwijane przez przedsiębiorców na obszarach wiejskich głównie prowadzących działalność usługową.

Rozdział III: Średnie i duże przedsiębiorstwa

Jakie działności gospodarcze średnich i dużych firm podlegają wsparciu ?

Średnie firmy uzyskają pomoc w zakresie działalności gospodarczych dokładnie takich samych jak działalności małych firm. Jadnak dla średnich firm będą konkursy, w których maksymalny poziom wsparcia wyniesie nawet do kilkudziesięciu milionów złotych. Dotyczy to głównie inwestycjom w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach tych programów będzie możliwe finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, sieci energetycznych, energii odnawialnej, recyklingu i gospodarki odpadami, badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w wysokie innowacje, a w przypadku partnerstw publiczno-prywatnych będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty dotyczące ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego wraz z turystyką. Duże podmioty tworzące konsorcja będą mogły korzystać głównie ze wsparcia na projekty wykorzystujące powiązania nauki z biznesem i nowe inwestycje rozwojowe na rzecz nowej działalności gospodarczej w danym obszarze. Oznacza to:

 • założenie nowego zakładu lub dywersyfikacja działalności zakładu pod warunkiem, że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności.
 • w  odniesieniu  do  nabycia  środków  trwałych  należących  do zakładu,  który  został  zlikwidowany  lub  zostałby  zlikwidowany,  gdyby  zakup  nie  nastąpił  –  pod  warunkiem,  że  działalność, jaka  ma  być  prowadzona  z  wykorzystaniem  nabytych  aktywów,  nie jest  taka  sama  ani  podobna  do  działalności  prowadzonej przed  nabyciem.

Kiedy przedsiębiorstwo otrzymuje status średniego przedsiębiorstwa, a kiedy status dużego?

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) przedsiębiorstwo średnie to takie, które:

 • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

Po wyżej tych wartości przedsiębiorstwo kwalifikuje się jako duże.

Jakie wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ?

Dla dużych przedsiębiorstw w ramach nowej mapy pomocy regiony, których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej – zamieszkałe przez 86,3 proc. ludności Polski – kwalifikują się do regionalnej pomocy inwestycyjnej o maksymalnej intensywności pomocy w granicach od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział IV: Jednostki samorządu terytorialnego JST - gminy, miasta

Czy Biuro Funduszy Europejskich Via Logica Sp. z o. o. obsługuje JST ?

Tak. BFE zapewnia obsługę w pełnym zakresie począwszy od fazy przedwstępnej, przygotowawczej, aplikacyjnej, inwestycyjnej, rozliczeniowej i monitorującej. Eksperci BFE współpracują z pracownikiem JST oddelegowanym do prac nad projektem (kierownikiem projektu).

Jakie są korzyści oddelegowania spraw dotacyjnych do BFE ?

Statystycznie wg. oficjalnych źródeł średnia skuteczność JST pozyskania dotacji na dany projekt samodzielnie za pomocą własnych zasobów kadrowych sięga 35%. Posiłkowanie się zewnętrzną jednostką, np. BFE Via Logica Sp. z o. o. zwiększa skuteczność dofinansowania projektu do 90%.

Jakie wsparcie dla JST ?

Największe wsparcie JST dostaną z programu Infrastruktura i Środowisko, ale również sporo będzie można otrzymać z programów regionalnych i PROW. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje włączenie do dofinansowania inwestycji drogowych i innych infrastrukturalnych włącznie z infrastrukturą kultury i turystyki. Ponadto sporą cześć środków będzie można przeznaczać na inwestycje w rewitalizację przestrzeni społecznej, urbanistycznej i infrastruktury zapewniającej dostęp mieszkańcom do usług.

Z zakresu POIŚ jednostki samorządowe otrzymają wsparcia na inwestycje drogowe, energetyczne i przesyłowe oraz w zakresie dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska.

Również w RPO dla JST są do dyspozycji środki na edukację, ochronę zdrowia, energię odnawialną, gospodarkę odpadami, infrastrukturę drogową i rewitalizację miast.

Ile wynosi poziom wsparcia dla JST ?

Od 80% do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Kto oprócz JST moze być beneficjentem środków pomocowych z zakresu tego samego co JST?

 • spółki miejskie i gminne, których jedynym udziałowcem są JST;
 • zarządcy mienia samorządowego;
 • związki gmin;
 • partnerstwa publiczno-prywatne;
 • przedsiębiorcy realizujący zadania publiczne z ramienia JST

.

Ile kosztuje pozyskanie dotacji dla JST ?

Dla samorządów BFE cały proces aplikacyjny wykonuje bezpłatnie. Przed podpisaniem umowy z Via Logica należy zabezpieczyć środki w budżecie, a honorarium dla Biura przekazywane zostaje dopiero po uzyskaniu dotacji.

Nadal masz pytania, wątpliwości i chcesz wiedzieć czy masz szansę na dotację?